Thông báo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Ngày 15/01/2019

Thực hiện Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31-7-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 150/2014/TT-BTC ngày 10-10-2014 của Bộ Tài chính “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy”

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Đà Nẵng thông báo:
1/  Kể từ ngày 01/12/2014 tất cả các cơ quan tổ chức cá nhân có nhu cầu về thẩm duyệt thiết kế đối với các dự án công trình phải thực hiện việc nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy được quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31-2-2014 của Chính phủ.
2/  Mức thu phí được quy định tại điều 4 Thông tư số 150/2014/TT-BTC ngày 20-10-2014 của Bộ Tài chính “quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy”. Theo đó Mức tối thiểu là 2.000.000đ/dự án, mức tối đa là 150.000.000đ/dự án. Thời gian nộp phí thẩm duyệt từ thời điểm nộp đủ hồ sơ đề nghị thẩm duyệt đến thời điểm nhận kết quả thẩm duyệt theo giấy hẹn của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Đà Nẵng.
3/ Người nộp phí nộp tiền qua Kho bạc thành phố Đà Nẵng tại văn bản thông báo của cơ quan thu ( Tài khoản:  3511.0.9054529.00000 mở tại Kho Bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng; Chủ tài khoản: Cảnh sát PC&CC TP Đà Nẵng). Fr comprend une large sélection de produits issus de marques et de laboratoires réputés : Vichy, La Roche Posay, Bioderma, Nuxe, Roger&Gallet, Ce medicament passe dans le lait maternel asgg.fr/ en petites quantites. Mustela ou encore Oenebiol, parmi tant d’autres. Trường hợp cá biệt có thể nộp trực tiếp cho cơ quan thu phí (Phòng hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy).
4/  Khi đến nhận kết quả thẩm duyệt thiết kế người nộp phí mang “giấy nộp tiền vào tài khoản” của Kho bạc cấp mang đến Phòng hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy để được cấp biên lai thu phí.Việc trả kết quả thẩm duyệt cho tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm duyệt sau khi đã hoàn thành việc nộp phí theo quy định.